Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Fakty i mity o opalaniu.
Fakty i mity o opalaniu. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 października 2010 20:13

Starzenie si? skry, zmarszczki, przebarwienia, nowotwory... Lista niebezpiecze?stw przypisywanych opalaniu jest d?uga. Wiadomo jednak te?, ?e bez promieni UV nasz organizm nie jest w stanie wyprodukowa? witaminy . Wywo?ywanie "anty-s?onecznej histerii" powoduje bardzo cz?sto skutki odwrotne do zamierzonych, poniewa? najcz??ciej klient posiada dwie rwnoleg?e i sprzeczne ze sob? informacje. Mwi si?, ?e opalanie jest niebezpieczne, mimo to miliony ludzi opalaj? si? i na pla?ach, i w solariach i... ?yj?, s? zdrowi, wygl?daj? atrakcyjnie... Wynik jest taki, ?e wszystkie ostrze?enia zaczynamy traktowa? z przymru?eniem oka i przestajemy si? nimi przejmowa?.

Najwa?niejsze s? jednak dok?adne informacje jak zmniejszy? negatywne skutki procesu opalania. Przyniesie to z pewno?ci? lepsze efekty, ni? jakakolwiek gro?ba. Zgodnie ze znanym powiedzeniem: "co za du?o, to niezdrowo" - rwnie? i promienie s?oneczne w nadmiarze mog? zaszkodzi?, i to bardzo. Lecz to nie promienie, a my sami i nasze nieumiej?tne obchodzenie si? z nimi jest w rzeczywisto?ci niebezpieczne. Cz?sto zdarza si?, i? na pla?y decydujemy si? mniej lub bardziej bezmy?lnie, pole?e? trzy godzinki na pla?y w popo?udniowym s?o?cu. Szkodzimy wwczas naszej skrze i zdrowiu, gdy? nie mamy dost?pu do kompetentnej informacji lub ?wiadomie ignorujemy j?. W solarium klient mo?e wymaga?, aby personel profesjonalnego salonu "my?la? za niego".

To w?a?nie ma na celu edukacja w?a?cicieli i personelu solariw prowadzona przez Zwi?zek Pracodawcw Bran?y Solaryjnej (ZPBS). W obecnej chwili tylko nieliczne salony w kraju posiadaj? certyfikaty ZPBS i wa?ne, opatrzone zdj?ciem, za?wiadczenia o odbytym przez personel szkoleniu. Powodem tego jest brak przymusu posiadania takowych certyfikatw. Zmieni? to mog? sami klienci solariw maj?cy prawo do wymagania najwy?szego standardu us?ug.

Oczywi?cie nie wszystkie salony, ktre nie posiadaj? certyfikatw, s? z zasady nieprofesjonalne. Korzystajmy z ich dobrodziejstw, pami?taj?c o tym, ?e o jako?ci opalenizny nie decyduje moc, wielko?? czy te? wygl?d urz?dze?, lecz czysto fizyczna dawka promieniowania o odpowiedniej d?ugo?ci fali bez wzgl?du na jej roz?o?enie w czasie jednego seansu. Bezpieczne opalanie w solarium jest zale?ne od dobrze wyszkolonego personelu, ktry decyduje o czasie, cz?stotliwo?ci opalania oraz doborze sprz?tu. Personel ju? przy pierwszej wizycie powinien poinformowa? o przeciwwskazaniach i niebezpiecze?stwach korzystania z solarium w przypadku choroby, za?ywania lekarstw, sk?onno?ci fotoalergicznych itd.

Opalanie na pla?y jest znacznie bardziej niebezpieczne od tego w solarium, poniewa? jeszcze nikt nie wymy?li? regulatora jaskrawo?ci ?wiecenia s?o?ca. Dawka promieni UV na ?onie natury jest po prostu nieobliczalna. Zawarto?? rumieniotrwrczego promieniowania UVB w promieniach s?onecznych mo?e by? bardzo wysoka. W takich warunkach bardzo ?atwo o poparzenia. Je?eli fizycznie czujemy opalenizn? - podczas opalania lub po nim - to znaczy, ?e jest jej zdecydowanie za du?o. Zdrowe opalanie musi by? przyjemno?ci?, za ktr? w ?adnym razie nie mo?emy p?aci? blem. Profesjonalny salon solaryjny powinien wiedzie?, jak po??czy? przyjemne z po?ytecznym. Kiedy i jak cz?sto powinni?my si? opala?? Je?li nasz tygodniowy rozk?ad dnia wyklucza s?oneczny spacer wraz z weekendem sp?dzonym na ?onie natury, to szczeglnie por? jesienno-zimow?, powinni?my korzysta? z us?ug profesjonalnego salonu. Opalanie co 2-3 tygodnie mo?e si? by? zbawienne dla naszego organizmu i dobrego samopoczucia. Wizyty w solarium powinny si? rwnie? sta? nieod??cznym elementem przygotowania do urlopu.

Pami?tajmy o tym, ?e podczas wymarzonego pobytu nad morzem b?dzie nam trudno zej?? z pla?y po 35 minutach lub pami?ta? o systematycznym nak?adaniu wielu warstw kremw z faktorem czy - co gorsza - przesiedzie? bezwzgl?dnie ca?y urlop pod parasolem. Warto, wi?c poza bateri? kremw zabra? ze sob? profesjonalnie przygotowan?, swoj? w?asn?, naturaln? i zarazem najlepsz? ochron? opalon? wcze?niej skr?.

 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.