Kontakt ze s?o?cem czy to tym naturalnym czy te? w solarium nie tylko jest zdrowy ale i niezb?dne do ?ycia na Ziemi.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Zdrowe i bezpieczne opalanie w solarium Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 14 października 2006 17:00

Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.

To wiele pozytywnych czynnikw, ktre jednak cz?sto pozostaj? przy?mione atakami kierowanymi wprost w stron? solarium. Win? za taki stan rzeczy w du?ej mierze ponosi sama bran?a solaryjna, ktra w pogoni za szybszym opalaniem, si?ga?a po coraz to mocniejsze lampy. Taki stan rzeczy ju? dawno przeszed? do historii, a mimo to ataki nie usta?y, a w ostatnim czasie nawet przybra?y na sile. (...)

Nowe regulacje to ogromna szansa na promocj? zdrowia i bezpiecze?stwa. To okazja na ?wiadom?, bezpieczn? i rozs?dn? us?ug?, kierowan? do wszystkich tych, ktrzy chc? pi?knie i zdrowo wygl?da?, a do tej pory urz?dzenia i lampy wydawa?y si? dla nich zdecydowanie za silne. (...)

W przysz?ym roku bran?a solaryjna b?dzie obchodzi?a 35. rocznic? powstania.

Za dat? powstania pierwszego solarium przyjmuje si? rok 1975, kiedy to Friedrich Wolff wyprodukowa? pierwsz? ?wietlwk? UV i zaobserwowa?, ?e promienie UVB syntetyzuj? witamin? D3 i aktywuj? proces produkcji pigmentu. Lampy nast?pnie umieszczono pod akrylow? pow?ok?, ktra przepuszcza?a promienie ultrafioletowe, tak oto powsta?o pierwsze urz?dzenie zwane dzi? solarium. Wprawdzie celem Wolffa nie by?o opalanie, a leczenie za pomoc? promieni ultrafioletowych chorb skry, jednak fakt, ?e sztuczne s?o?ce nie tylko leczy?o, ale i dawa?o pi?kn? opalenizn? spowodowa?, ?e powsta?a nowa us?uga, ktra z powodzeniem dzia?a do dzi?.

Ju? na pocz?tku pojawia si? najwi?kszy atut opalania w solarium, a mianowicie synteza witaminy D3, ktra z biegiem czasu zostaje zepchni?ta na dalszy plan przez pi?kn? opalenizn?. Taka promocja bran?y trwa do dzi?, a szkoda, bowiem w r?kach mi?o?nikw opalania w solarium od lat znajduje si? pot??ny or?? w postaci wspomnianej w?a?nie syntezy witaminy D3. Co wi?cej, na ?wiecie istnieje szereg opracowa? naukowych potwierdzaj?cych t? opini?.

Jednym z najbardziej znanych naukowcw zajmuj?cych si? tym tematem jest profesor Michael Holick z Bosto?skiej Akademii Medycznej, specjalista fotobiolog i dermatolog, ktry od ponad 30 lat prowadzi badania nad witamin? D. Uwa?a on, ?e witamina D gra decyduj?c? rol? w kierowaniu systemem odporno?ciowym. Utrzymuje mechanizmy obronne w ci?g?ej gotowo?ci, przygotowane do ataku przeciw infekcjom, jak rwnie? przeciw namna?aniu si? komrek rakowych.

Witamina D powstaje pod wp?ywem ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Oznacza to, ?e jeden z wa?niejszych czynnikw wspomagaj?cych odporno?? jest wprost zale?ny od otrzymywanej dawki promieniowania, czyli przebywania na s?o?cu. Nie od dzi? wiadomo, ?e w naszej szeroko?ci geograficznej panuje do?? d?ugi okres, w ktrym to promienie s?oneczne padaj? pod takim k?tem, ?e synteza witaminy D ju? nie zachodzi. To doskona?a okazja, aby uzupe?ni? nieskuteczn? diet? i odwiedzi? solarium w celu dostarczenia organizmowi wystarczaj?cej ilo?ci witaminy D.

Profesor Holick dodaje: Odkryli?my, ?e zdrowi, m?odzi doro?li, ktrzy zim? raz w tygodniu odwiedzali solarium, mieli we krwi odpowiedni? dawk? witaminy D. Ponadto wykazywali wi?ksz? g?sto?? ko?ci. W odr?nieniu od porwnywalnej grupy ludzi, ktrzy nie odwiedzali solarium. Dlaczego to takie wa?ne? Zim? zarwno w Europie ?rodkowej jak i w cz??ci USA nie istnieje mo?liwo?? produkcji witaminy D przy udziale naturalnego s?o?ca. Powodem jest brak promieni UVB.

Jakie s? skutki niedoboru witaminy D? Jest ich du?o, obok krzywicy u dzieci i osteoporozy u doros?ych, zmniejszenia odporno?ci i stanw zapalnych skry, warto wspomnie? o zwi?kszeniu ryzyka chorb autoimmunologicznych. Nale?y jednak pami?ta?, ?e wszystko nale?y dozowa? z umiarem, bowiem cho? brak s?o?ca i promieniowania UV prowadzi do r?nych schorze?, to przy jego przedawkowaniu rwnie? jeste?my nara?eni na choroby. Tutaj ogromn? rol? odgrywa edukacja, prowadzona w mediach, w tym tak?e oglnodost?pnych, a nie tylko bran?owych, oraz praca wszystkich ludzi na co dzie? stykaj?cych si? z mi?o?nikami opalania w solarium. Nale?y pami?ta?, ?e us?uga solaryjna to nie tylko biznes, to dba?o?? o zdrowie i bezpiecze?stwo.

Poprawiony: środa, 13 października 2010 21:32
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.