Mi?dzynarodowa nagroda dla s?o?ca i solarium Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2012 09:51

MI?DZYNARODOWA NAGRODA DLA S?O?CA I SOLARIUM

Profesor Johan Moan, jeden z najbardziej znanych na ?wiecie badaczy zajmuj?cych si? promieniowaniem UV i witamin? D, otrzyma? w tym roku renomowan? nagrod? naukow? Uniwersytetu w Oslo. Laureat kieruje wydzia?em bada? nad biofizyk? i terapi? fotodynamiczn? w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Oslo. Uznanie przynios?y mu w szczeglno?ci badania nad skutkami nas?onecznienia dla ludzkiego zdrowia.

W jednej z ostatnich prac profesor Moan zaleca zw?aszcza w zimie korzystanie z solarium w celu zapewniania rwnomiernego zaopatrzenia organizmu w witamin? D. W miesi?cach zimowych poziom witaminy D wyra?nie spada, gdy? ?wiat?o s?oneczne zawiera zbyt ma?o promieni UV, aby pobudzi? produkcj? witaminy D w ludzkiej skrze. Je?li w tym czasie korzystamy z solariw, mo?emy unikn?? tego spadku i utrzyma? produkcj? witaminy D na sta?ym wysokim poziomie, t?umaczy nagrodzony badacz. Nagroda zostanie wr?czona 2 wrze?nia 2010 podczas dorocznej uroczysto?ci na Uniwersytecie w Oslo. Nagroda jest po??czona z dotacj? w wysoko?ci 250.000 koron norweskich. Profesor Moan jest jednym z pierwszych naukowcw, ktry nie boi si? publicznie stwierdzenia ?e solarium mo?e by? zdrowe, pomimo ?e media donosz? co? zupe?nie innego. Podczas zesz?orocznego kongresu fotobiologii w Niemczech mwi? otwarcie o wynikach bada?, jakie prowadzi? z Norwegii.

Tematem tych bada? by?a szkodliwo?? s?o?ca i opalania w aspekcie zwi?kszonego ryzyka zachorowania na najgro?niejsz? chorob? skry czyli czerniaka. Wyniki tych bada? nie Tylko nie potwierdzi?y przypuszcze?, ale wnios?y co? zupe?nie nowego: osoby ktre korzystaj? z k?pieli s?onecznych i tym samym utrzymuj? stale wysoki poziom witaminy D3 zmniejszaj? ryzyko zachorowania na t? chorob?. Je?li ju? zachoruj? to w porwnaniu z osobami i ni?szym st??eniu ( czyli np. z lud?mi ktrzy unikaj? s?o?ca ) maj? du?o wi?ksz? szanse prze?ycia. Nale?y doda? ?e informacja ta bazuje na wynikach bada? a nie doniesieniach prasowych.

?rd?o: www.sunlightresearchforum.eu

Poprawiony: środa, 17 października 2012 17:06