Norma 0,3 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 października 2010 19:34

Pod koniec stycznia 2007 roku Komisja Europejska opublikowa?a wytyczne dotycz?ce limitu intensywno?ci eurytermicznego, czyli wywo?uj?cego rumie? oparzeniowy i efektywnego napromieniowania dla urz?dze? opalaj?cych, na poziomie 0,3 W/m.

W zwi?zku z tym od 23.07.2007 r. na terenie ca?ej UE obowi?zuje powy?szy standard. Norma 0,3 W/m odnosi si? do tzw. referencyjnego s?o?ca. Zgadza si? ona z warto?ci?, ktr? wprowadzono dla potrzeb standaryzacji. S?o?ce ma dok?adnie tak? intensywno?? okre?lon? w?a?nie jako 0,3 W/m o godzinie 12.00, na rwniku, na poziomie morza, przy bezchmurnym niebie. Eurytermiczne skuteczne napromieniowanie bazuje na okre?lonym procesie b?d? reakcji. Reakcj? t? mo?e by? np. ewentualno?? spowodowania oparzenia s?onecznego skry, po przewy?szeniu dozwolonej warto?ci. Jest to tzw. efekt eurytermiczny (wywo?uje rumie? oparzeniowy). Norma wprowadzona przez KE ma wp?yw na wi?ksz? ochron? klientw. Jej celem nie jest powolne niszczenie biznesu solaryjnego. Najwa?niejsze w powodzeniu Waszego solarium jest podej?cie obs?ugi w oferowaniu przed?u?onego czasu opalania.

U Nas mo?esz ju? zacz?? bezpieczne opalanie, bez zaczerwienie? i bez poparze?.

Poprawiony: niedziela, 17 października 2010 19:44