Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Zdrowe i bezpieczne opalanie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 stycznia 2013 18:08

Norma 0,3

Zgodnie z rozporz?dzeniem Komisji Europejskiej, obecnie lampy montowane w nowych ??kach przeznaczonych do solarium nie mog? przekracza? mocy 0,3 W/m2. Niestety zdaj?c sobie jednak spraw?, ?e jej przestrzeganie jest istotne dla zdrowia i bezpiecze?stwa klientw, solarium PARADISE STUDIO posiada urz?dzenia spe?niaj?ce norm? 0,3.

W lampach spe?niaj?cych t? norm?, promieniowanie UVB odpowiedzialne za poparzenie, zosta?o zredukowane do poziomu naturalnej mocy promieni s?onecznych, przy zachowaniu poziomu promieni UVA odpowiedzialnych za br?zowienie skry.

Redukcja rumieniotwrczych promieni UVB w lampach do poziomu promieniowania wyst?puj?cego w naturalnym s?o?cu umo?liwia korzystanie z d?u?szych ni? dotychczas seansw, dzi?ki czemu mo?liwe jest uzyskanie efektu identycznego do naturalnej s?onecznej opalenizny bez obawy podra?nienia skry.

Badania wykazuj?, ?e potrzebny jest d?u?szy czas aby uzyska? zdrow? opalenizn? i unikn?? procesw obronnych organizmu czyli poparzenia skry. Co wi?cej d?u?szy czas opalania umo?liwia prawid?owe wytwarzanie si? witaminy D, ktra regeneruje uszkadzane podczas opalania w?kna kolagenowe.

Opalanie na ??ku spe?niaj?cym t? europejsk? norm? jest zdrowsze i bezpieczniejsze. Zmniejsza si? ryzyko wyst?pienia poparze?, a tym samym wyst?pienia mo?liwych k?opotw zdrowotnych. Jak doskonale wiemy, zbyt wielka dawka promieniowania UV nie jest korzystna dla Naszego zdrowia.

Br?zowa opalenizna uzyskana w bardzo krtkim czasie nie zawsze b?dzie zdrowa.

Opalaj?c si? d?u?ej, w rozs?dnych etapach dawkuj?c promieniowanie, mamy wi?ksz? kontrol? nad opalenizn?. Nasz organizm b?dzie produkowa? wi?cej pigmentw czy witaminy D. Opalenizna b?dzie lepiej si? utrwala? i d?u?ej wyst?powa? na skrze. Nasz organizm zyskuje tym samym wi?cej czasu na regeneracj?, a my w d?u?szej perspektywie b?dziemy lepiej odczuwa? zbawienny wp?yw promieni sztucznego s?o?ca.

Nie oznacza to oczywi?cie, ?e ??ka spe?niaj?ce dotychczasow? norm? 0,6 W/m2 s? bardziej niebezpieczne. Opalaj?c si? w takich urz?dzeniach musimy baczniej obserwowa? nasz organizm i ?ci?lej kontrolowa? czas. Wielu klientw nie przestrzega?o jednak zalecanych czasw opalania. St?d te? w trosce o ich dobro i bezpiecze?stwo, lampy w nowej normie maj? zmniejszon? moc, wyd?u?aj?c jednocze?nie czas opalania.

Jako klienci mo?emy po?wi?ci? wi?cej czasu na opalanie zyskuj?c tym samym pewno??, ?e br?zowy kolor skry uzyskany po sesjach na ??ku z norm? 0,3, jest dla nas bezpieczny, ze wszystkimi pozytywnymi tego skutkami.

Zalety opalania na urz?dzeniach spe?niaj?cych norm? 0,3:

  • jest to opalanie najbardziej zbli?one do opalania naturalnego
  • nie niesie za sob? ryzyka poparzenia nawet przy bardzo wyd?u?onych seansach
  • prawid?owe wytwarzanie wa?nej dla zdrowia Witaminy D
  • regeneracja organizmu

Efektem wizyty na takim solarium jest pi?kna oliwkowa, naturalnie wygl?daj?ca opalenizna, ktra utrzymuje si? du?o d?u?ej ni? po opalaniu na standardowych lampach;

nie ma efektu podra?nienia, sw?dzenia i zaczerwienienia skry oraz jej charakterystycznego zapachu, nawet w przypadku osb o bardzo jasnej karnacji;

opalanie na takich urz?dzeniach jest bezpieczne i zdrowe.

Zapraszamy do korzystania z urz?dze? spe?niaj?cych norm? 0,3 by mie? pewno??, ?e opalanie b?dzie zdrowsze i bezpieczne.

Materia?y pochodz? ze strony www.opalaniedlazdrowia.pl

Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2013 19:24
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.