Kontakt ze s?o?cem czy to tym naturalnym czy te? w solarium nie tylko jest zdrowy ale i niezb?dne do ?ycia na Ziemi.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Strefa Urody Strefa Urody Medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna

Botoks
Preparat ten przeznaczony jest dla osb, ktre chc? podda? si? usuwaniu zmarszczek g?wnie w grnej cz??ci twarzy, czyli zmarszczek mimicznych. S? to zmarszczki, ktre wyst?puj? cz?sto ju? u bardzo m?odych osb, poniewa? zwi?zane s? z ?yw? mimik? twarzy. W przypadku zmarszczek bardzo g??bokich i mocno utrwalonych mo?e zaistnie? konieczno?? uzupe?nienia zabiegu przez wype?nienie zmarszczek kwasem hialuronowym (np. Restylane, esthelis, surgiderm, itp.). Mo?e by? ??czony rwnie? z innymi metodami liftingu twarzy.

Toksyna botulinowa jest szeroko stosowana w usuwaniu zmarszczek:

 • Mi?dzy brwiami (zmarszczki lwie, okolica g?adzizny czo?a)
 • Poprzecznych czo?a
 • Wok? oczu (kurze ?apki)
 • Innych: powieki dolnej, wok? ust, na brodzie, szyi

W dermatologii, obok zastosowania botoxu do wyg?adzania zmarszczek, stosuje si? go do leczenia nadpotliwo?ci d?oni, stp i pach. Zastrzyki z toksyny botulinowej zaleca si? rwnie? w leczeniu schorze? zwi?zanych z kurczami mi??ni i tikami, w leczeniu spastyczno?ci u dzieci z pora?eniem mzgowym, w okulistyce do leczenia zeza i kurczu powiek. Botox mo?e te? uwolni? nas od blw g?owy - podany w odpowiedni? okolic? czo?a i karku leczy migren?. Preparat botuliny stosujemy rwnie? w leczeniu nadpotliwo?ci.

Post?powanie po zabiegu

 • W ci?gu 0,5-1 godz. ?wiczy? mi??nie mimiczne w miejscach wk?ucia
 • Unika? masa?u w miejscach wstrzykni??
 • W ci?gu 4 godz. Po zabiegu nie pochyla? g?owy do do?u (np przy zawi?zywaniu butw czy te? podczas snu)

Zmarszczki ca?kowicie lub cz??ciowo likwiduj? si?, wyraz twarzy staje si? ?agodniejszy, wygl?da naturalnie, oglna mimika zastaje zachowana. Dawka stosowana w celach kosmetycznych jest wielokrotnie ni?sza od dawki leczniczej i ca?kowicie bezpieczna. Jest dobierana indywidualnie w zale?no?ci od potrzeb.
Toksyna botulinowa zaczyna dzia?a? ju? po 2 -3 dniach od momentu wstrzykni?cia. Natomiast pe?ny efekt terapeutyczny jest widoczny dopiero po 7-10 dniach. Efekt po zabiegu utrzymuje si? ?rednio 3-6 miesi?cy. Zale?y to od indywidualnych cech organizmu.
Po tym okresie mimika twarzy stopniowo powraca. Po ca?kowitym wyga?ni?ciu dzia?ania toksyny botulinowej, zabieg nale?y powtrzy?. W przypadku odst?pienia od powtrze? zabiegu pacjent odnosi korzy?? nawet z pojedynczej sesji. Twarz ju? po jednokrotnym zabiegu - czyli oko?o p?rocznym okresie dzia?ania toksyny botulinowej, wygl?da m?odziej, jest bardziej wypocz?ta. Niejednokrotnie zmarszczki ulegaj? sp?yceniu. Jest to wynik dodatkowego dzia?ania botoxu, polegaj?cy na tym, ?e gdy przez p? roku nie wykonujemy ruchw marszcz?cych czo?o czy ruchw odpowiedzialnych za "kurze ?apki" skra odpoczywa, wi?c po ustaniu dzia?ania botoxu i tak wygl?da m?odziej. Inwestujemy w ten sposb w przysz?o?? daj?c skrze p? roku odpoczynku.
Terapia toksyn? botulinow? w celach estetycznych jest stosunkowo prosta, jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, nie wymaga ?adnych szczeg?owych bada? diagnostycznych i bezpo?rednio po jej zako?czeniu pacjent mo?e powrci? do swoich codziennych aktywno??i.

Przeciwwskazania.
Bezwzgl?dne:

 • Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mi??niowego (miastenia gravis, zesp? lamberta eatona)
 • Nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu (albuminy ludzkie)
 • Stosowanie nast?puj?cych lekw lub okres do 1 tygodnia od ich odstawienia:
 • Aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna itp.)
 • Aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina)
 • D-penicylamina (cuprenil)
 • Cyklosporyna
 • Linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna
 • Miejscowe infekcje skry
 • Ci??a, okres laktacji

Wzgl?dne:

 • Zaburzenia krzepni?cia
 • Stosowanie lekw przeciwkrzepliwych (np. Aspiryna lub inne preparaty kwasu acetylosalicylowego)

Dzia?ania niepo??dane

 • Bl w momencie iniekcji
 • Ma?e krwiaki, ktre mog? powsta? w miejscu wstrzykni?cia je?eli ig?a natrafi na niewielkie naczynie
 • Zbytnie obni?enie brwi lub zbyt du?e uniesienie w przypadku leczenia zmarszczek czo?owych
 • Ma?y, przej?ciowy obrz?k z pojawieniem si? delikatnego mrowienia w miejscu iniekcji
 • Nadmierne zwiotczenie mi??ni (opadanie powieki, opadanie k?cika ust)
 • Bl g?owy, ust?puj?cy po zastosowaniu preparatu przeciwblowego.

Uwaga: reakcje te maj? charakter przemijaj?cy, wi?kszo?? z nich ust?puje na og? po kilku dniach. Efekt nadmiernego zwiotczenia mi??ni mo?e utrzymywa? si? 2-6 tygodni.
Nie istnieje ryzyko ?adnych blizn b?d? uszkodze?, a miejsce wstrzykni?cia jest niewidoczne. Ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych zale?y od mi??nia, do ktrego podaje si? preparat i powinno by? szczeg?owo omwione z lekarzem przed wykonaniem zabiegu.
Botulina jest rwnie skuteczna u m??czyzn jak i u kobiet. W praktyce m??czy?ni coraz cz??ciej decyduj? si? na leczenie, by wygl?da? m?odziej. Skuteczno?? w usuwaniu tzw. Linii smutku powoduje, ?e metoda ta jest popularna w?rd wielu biznesmenw, poniewa? zapewnia zrelaksowany i wypocz?ty wygl?d oraz pogodny wyraz twarzy co w biznesie jest nie do przecenienia.
Powtarzanie zabiegw
Zabiegi mo?na powtarza? co 6 - 8 miesi?cy nie cz??ciej ni? co 3 miesi?ce. Jest to jeden z tych zabiegw do ktrych pacjenci wracaj? z ochot? ,poniewa? daje bardzo szybkie i d?ugotrwa?e efekty, ktre wszyscy wok? zauwa?aj? a jednocze?nie jest to zabieg nieinwazyjny i prosty w wykonaniu.

Wype?nianie kwasem hialuronowym
Na przestrzeni ostatnich lat kwas hialuronowy wykorzystywany by? w wielu dziadzinach medycyny: okulistyce, reumatologii, chirurgii dentystycznej oraz medycynie estetycznej.

Kwas hialuronowy to substancja naturalnie wyst?puj?ca w skrze. Jest podstawowym sk?adnikiem skry, ktry umo?liwia utrzymywanie wody w tkankach. Wraz z wiekiem zmniejsza si? ilo?? i jako?? kwasu hialuronowego, co prowadzi do zwiotczenia skry. Skra robi si? wysuszona, pojawiaj? si? delikatne linie, a potem g??bokie zmarszczki. Policzki i wargi trac? swoj? obj?to??. Dzi?ki zastosowaniu kwasu hialuronowego ktry nawil?a i nadaje obj?to?ci mo?na zatrzyma? czas, wyg?adzi? zmarszczki, modelowa? wargi i poprawi? kontur twarzy. Preparaty kwasu hialurowego s? ca?kowicie wch?aniane, jego cz?steczki nie s? wykrywane przez system immunologiczny jako cia?a obce dlatego s? to niew?tpliwie najbardziej bezpieczne preparaty stosowane do korekcji zmarszczek. Ze wzgl?du na fakt ?e kwas hialuronowy jest polisacharydem naturalnie wyst?puj?cym w tkankach preparat ten nie stwarza ryzyka reakcji alergicznej, nie wymaga wykonania ?adnych testw skrnych przed zabiegiem. Efekt jest widoczny natychmiast i utrzymuje si? kilka-kilkana?cie miesi?cy. Zabieg polega na wstrzykni?ciu kwasu hialuronowego w postaci przezroczystego ?elu bardzo cienk? ig?? w miejsce wymagaj?ce korekcji. U pacjentw wra?liwych na bl mo?na zastosowa? znieczulenie miejscowe przed zabiegiem. Po zabiegu mo?e pojawi? si? zaczerwienienie i obrz?k, ktre ust?puj? po 1-2 dniach. Uzyskany efekt utrzymuje si? ?rednio 6-9 miesi?cy. Jego trwa?o?? zale?y od okolicy poddanej zabiegowi, wieku pacjenta, trybu ?ycia (palenie papierosw, silne nas?onecznienie, tak?e solarium- skraca czas dziania preparatu). Oprcz dzia?ania wype?niaj?cego uzyskujemy tak?e efekt silnej stymulacji skry, dzi?ki czemu po wch?oni?ciu preparatu skra utrzymana jest w lepszej kondycji ni? przed zabiegiem (kwas hialuronowy i kolagen posiadaj? silne dzia?anie nawil?aj?ce).
Preparaty stabilizowanego, naturalnego kwasu hialuronowego (restylane, perlane, restylane fine lines, surgiderm 18, 24 xp, 30 xp) przeznaczone s? do wype?niania g??bszych zmarszczek i bruzd jak rwnie? modelowania i powi?kszania kszta?tu ust.

Za pomoc? preparatw kwasu hialuronowego korygujemy:

 • pog??bione bruzdy nosowo-wargowe
 • poziome i pionowe zmarszczki na czole
 • promieniste zmarszczki wok? ust i obni?one k?ciki ust
 • kurze ?apki
 • niewielkie blizny zanikowe w tym zmiany potr?dzikowe
 • powi?kszanie i modelowanie kszta?tu ust

Przeciwwskazania to:

 • stwierdzone uczulenie na kwas hialuronowy
 • choroby autoimmunologiczne
 • niewyrwnana cukrzyca
 • tendencje do powstawania bliznowcw
 • aktywne zaka?enia okolicy zabiegu
 • choroba nowotworowa
 • ci??a, okres karmienia piersi?.

Zamykanie naczynek
Problem cery naczynkowej i otwieraj?cych si? naczynek dotyka bardzo wielu osb. By zwalcza? ten problem nale?y u?ywa? specjalnie dobranych kosmetykw, ktre uszczelniaj? naczynia krwiono?ne. Je?eli naczynko jest otwarte, wtedy trzeba je po prostu zamkn?? i uszczelni?. W naszym Salonie wybrali?my jedn? z najbardziej skutecznych metod zamykania naczynek - metod? elektrokoagulacji. W zale?no?ci od naczynka, indywidualnie dobieramy metod? jego zamkni?cia. Zabieg elektrokoagulacji jest bardzo bezpieczny i krtki. Kosmetyczka wykonuj?ca zabieg nie rani cia?a, jedynie dotyka igie?k? miejsc, w ktrych naczynko jest otwarte i pod wp?ywem impulsw elektrycznych ?cinaj?cych bia?ko, naczynko samoistnie si? zamyka i uszczelnia. Zastosowana metoda powoduje, i? zabieg jest aseptyczny i ma?o bolesny, a podczas zamykania naczynek nie dochodzi do krwawienia.

Dla mniejszych naczynek wystarczaj? 1-2 zabiegi, dla naczynek wi?kszych lub sieci otwartych naczynek trzeba przygotowa? specjaln? kuracj? i ustali? indywidualnie terminy wizyt. Efekty zamykania naczynek widoczne s? zaraz po zabiegu, jednak proces gojenia si? ranki trwa ?rednio 1-2 tygodni. Zamyka? naczynka mo?na o ka?dej porze roku, jednak zim? nie jest wskazane wykonywanie tego typu zabiegw ze wzgl?du na zbyt du?e skoki temperatur.
Po ok. 3 tygodniach zapraszamy klientk? ponownie, aby oceni? skuteczno?? metody i ewentualnie domkn?? pozosta?e naczynka (gratis).
Wskazania do zabiegu elektrokoagulacji:

 • Teleangiektazje
 • Brodawki wirusowe
 • W?kniaki
 • Nadmierne ow?osienie

Przeciwwskazania do zabiegu:

 • rozrusznik serca
 • zaburzenia krzepni?cia
 • zaburzenia kr??enia
 • niewyregulowana cukrzyca
 • ci??a

Teleangiektazje to trwale rozszerzone naczynia w?osowate splotu podbrodawkowego skry w?a?ciwej, ktre prze?wituj? przez naskrek. Usuwanie teleangiektazji odbywa si? przy u?yciu elektrody, ktra jest bardzo cienk? ig??. Przez kilka sekund wprowadza si? pr?d do naczynka w?osowatego, przez co naczynko kurczy si? (zostaje zamkni?te) i przestaje by? widoczne. Po zabiegu mo?e powsta? ma?y strupek, ktry znika ?rednio po up?ywie trzech do pi?ciu dni. Po zabiegu elektrokoagulacji skra mo?e by? przez jaki? czas nieznacznie zaczerwieniona. Jednorazowa elektrokoagulacja mo?e nie by? w stanie zlikwidowa? wszystkich naczynek, dlatego przewa?nie potrzeba jest wi?ksza ilo?? zabiegw. B?d? one wwczas wykonywane w odst?pach czasu wynosz?cych czterna?cie dni. W ten sposb daje si? skrze czas na regeneracj?.
Czynniki zewn?trzne sprzyjaj?ce rozszerzaniu naczy? krwiono?nych:

 • wiatr
 • gor?ce i ostre potrawy
 • du?e wahania temperatur
 • du?a wilgotno??
 • stosowanie d?ugotrwa?e miejscowo sterydw, zw?aszcza na twarz i szyj? i dekolt, u osb predysponowanych (cienki naskrek, jasna karnacja, dzieci)

Brodawki wirusowe to grudkowe zmiany skrne, potocznie nazywana tak?e kurzajk?. Charakteryzuj? si? cz?sto nierwn?, hiperkeratotyczn? powierzchni?. Wywo?ywane zaka?eniem wirusem HPV (ang. human papilloma virus).
W?kniaki s? to mi?kkie, uszypu?owane guzki, zwisaj?ce workowato, barwy skry lub ciemniejsze, brunatnawe. S? r?nej wielko?ci najcz??ciej zlokalizowane na szyi, karku, w okolicy pach, powiek. Istniej? tak?e pojedyncze twarde guzki umiejscowione w skrze ,ktre s? przesuwalne wzgl?dem pod?o?a, najcz??ciej umiejscowione w okolicy ko?czyn dolnych. Mo?na szybko i bez problemw pozby? si? ich za pomoc? elektrokoagulacji. W?kniaka nacina si? przy u?yciu bardzo cienkiej, rozgrzanej ig?y. Po zabiegu mo?e powsta? ma?y strupek, ktry po kilku dniach sam odpadnie.
W naszym Salonie wybrali?my jedn? z najbardziej skutecznych metod usuwania naczynek, i jest ni? metoda elektrokoagulacji. Sam zabieg elektrokoagulacji jest bardzo bezpieczny i krtki. Polega on na tym, ?e specjaln? elektrod? (ig??) dotyka si? ka?dego naczynka i pod wp?ywem impulsw elektrycznych ?cinaj?cych bia?ko, naczynko samoistnie si? zamyka i uszczelnia. Zastosowana metoda powoduje, i? zabieg jest aseptyczny i ma?o bolesny, a podczas zamykania naczynek nie dochodzi do krwawienia.
Do zamkni?cia mniejszych naczynek wystarcza 1-2 zabiegw, dla naczynek wi?kszych lub sieci otwartych naczynek trzeba przygotowa? specjaln? kuracj? i ustali? indywidualnie terminy wizyt. Po ok. 3 tygodniach zapraszamy klientk? ponownie, aby oceni? skuteczno?? metody i ewentualnie domkn?? pozosta?e naczynka.
Zabieg odbywa si? bez zbytniej uci??liwo?ci i potrzeby ograniczenia obowi?zkw zawodowych. Skra po zabiegu (w zale?no?ci od cz?stotliwo?? pr?du) jest lekko podra?niona i zaczerwieniona. Proces gojenia jest bardzo krtki i trwa w zale?no?ci od wra?liwo?ci skry - od jednego do kilku dni.
Zapraszamy na indywidualn?, bezp?atn? konsultacj?, ktra obejmuje:

 • zebranie wywiadu lekarskiego,
 • wyja?nienie istoty zabiegu i jego opis,
 • ocena zmian do usuni?cia,
 • ustalenie przeciwskaza? do zabiegu,
 • wyja?nienie ewentualnych objaww ubocznych,
 • urealnienie oczekiwa? pacjenta.

Cennik:
Konsultacja gratis!!!

Zabieg usuni?cia pojedynczej brodawki wirusowej (kurzajki) - od 100 z?
- usuni?cie ka?dej kolejnej brodawki wirusowej (kurzajki) - 20 z?

Zabieg usuni?cia pojedynczego w?kniaka - od 100 z?
- usuni?cie ka?dego kolejnego w?kniaka - 20 z?

Zabieg zamkni?cia naczynek 30 min - 100 z?
Zabieg zamkni?cia naczynek 60 min - 200 z?

 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.