Kontakt ze s?o?cem czy to tym naturalnym czy te? w solarium nie tylko jest zdrowy ale i niezb?dne do ?ycia na Ziemi.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Okre?l swj fototyp.
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 października 2010 20:21
Fototyp i sposb jego okre?lenia
Jak okre?li? swj fototyp? Jak dopasowa? do niego d?ugo?? seansu opalania? Pierwsze zadanie jest niezbyt trudne, drugie wymaga wi?cej zachodu. Okre?lenie samego fototypu nie zapewni nam do ko?ca bezpiecznego opalania. Poza fototypem musimy bowiem zna? moc promieni, na ktrych dzia?anie wystawiamy swoj? skr?, co na pla?y jest niestety niemo?liwe, a w solarium zale?e? b?dzie od tego, jak profesjonalny jest salon, do ktrego si? udali?my. W profesjonalnym solarium okre?leniem fototypu zajmie si? personel przy pierwszej wizycie. Natomiast samodzielne okre?lenie w?asnego fototypu najbardziej przydatne zdaje si? by? przed opalaniem na pla?y. Pomo?e nam to w doborze kosmetyku z odpowiednim do naszej cery faktorem ochronnym i podpowie, w jakie kremy powinni?my si? zaopatrzy? przed wyjazdem na wymarzony urlop. Numer zalecanego dla danego typu filtra SPF podajemy w informacjach o opalaniu na pla?y przy ka?dym fototypie.
Wyr?niamy trzy rasy ludzi - czarn?, ??t? i bia??. Przedstawiciele rasy bia?ej legitymuj? si? fototypem od I do IV, a cz??? z nich (mieszka?cy Afryki P?nocnej) - V. Rasa ??ta w wi?kszo?ci reprezentuje typ V, natomiast ludzie rasy czarnej maj? fototyp VI.
Typ I - celtycki
Cera: bia?a karnacja
W?osy: bardzo jasny blond lub rude
Oczy: jasnoniebieskie, przezroczyste b?d? w odcieniu zielonym
Informacje dodatkowe: du?a ilo?? piegw
Reakcja na opalanie: ju? niedu?a dawka s?o?ca wywo?uje poparzenia. Bez wzgl?du na d?ugo?? seansu - brak pigmentacji skry.
Solarium: wizyty w profesjonalnym salonie solaryjnym posiadaj?cym lampy w nowej normie 0,3, ktre zapewni? bezpiecze?stwo podczas sesji, bez poparze?.
Typ II - p?nocnoeuropejski
Cera: jasna karnacja.
W?osy: jasny i ciemny blond
Oczy: niebieskie, szare lub zielone
Informacje dodatkowe: sk?onno?? do wyst?powania piegw
Reakcja na opalanie: Ju? niedu?a dawka s?o?ca wywo?uje zaczerwienienie skry, wi?ksza - natychmiastowe jej poparzenie. Przy cz?stych i krtkich seansach wyst?puje jednak pigmentacja skry. To oznacza, ?e osoby o tym fototypie musz? bardzo ostro?nie korzysta? z dobrodziejstw s?o?ca, a by by? br?zowe - po?wi?ci? temu procesowi bardzo du?o czasu.
Solarium: Zaleca si? na pierwszy seans nie powinien przekracza? 5-8 minut, a czas winien by? odwrotnie proporcjonalny do mocy urz?dzenia. Osoby o takiej karnacji nale?? do grupy zwi?kszonego ryzyka poparzenia. Zalecane wizyty tylko w profesjonalnym salonie solaryjnym z wykwalifikowanym, personelem.
Typ III - ?rodkowoeuropejski
Cera: lekko ?niada karnacja.
W?osy: ciemny blond lub br?zowe
Oczy: br?zowe, szare lub niebieskie
Informacje dodatkowe: bardzo rzadka sk?onno?? do wyst?powania piegw
Reakcja na opalanie: Ju? niedu?a dawka s?o?ca wywo?uje pigmentacj? i zbr?zowienie skry. Stosunkowo du?a odporno?? w?asna skry na poparzenia. Dobre sk?onno?ci do uzyskania opalenizn
Solarium: Korzystanie z solarium bez wi?kszych ogranicze?. Pierwszy seans nie powinien przekracza? 8 minut. Osoby o takiej karnacji nie nale?? do grupy zwi?kszonego ryzyka poparzenia.
Typ IV - po?udniowoeuropejski
Cera: ?niada karnacja.
W?osy: ciemne, br?zowe
Oczy: ciemnobr?zowe oraz czarne
Informacje dodatkowe: brak sk?onno?ci do wyst?powania piegw
Reakcja na opalanie: Ju? niedu?a dawka s?o?ca wywo?uje pigmentacj? i silne br?zowienie skry. Bardzo du?a odporno?? w?asna skry na poparzenia. Przy tym fototypie mo?na by powiedzie? ?artobliwie: hulaj dusza, piek?a nie ma.
Solarium: Korzystanie z solarium bez ogranicze?.
Typ V
Charakterystyczny dla przedstawicieli rasy ??tej oraz Arabw. Charakterystyczne dla tego typu jest sta?e zabarwienie skry stanowi?ce bardzo dobr? ochron? przed s?o?cem. Nie oznacza to jednak, ?e ludzie o tym fototypie mog? wystawia? si? dowolnie d?ugo i bezkarnie na dzia?anie promieni s?onecznych. Arabowie pomimo swej bardzo ciemnej karnacji bardzo skrupulatnie chroni? swe cia?o przed s?o?cem a mieszka?cy Azji sp?dzaj? wi?ksz? cz??ci swojego ?ycia w cieniu lub pod kapeluszem wielkim rondem.
Typ VI
Osoby o bardzo ciemnej lub czarnej skrze, ktra ze wzgl?du na swoje pochodzenie geograficzne jest bardzo dobrze przygotowana na dzia?anie s?o?ca. Ujmowanie typu afroameryka?skiego, bo tak nazywa si? fototyp VI w europejskiej klasyfikacji, dla potrzeb ochrony przed nadmiernym nas?onecznieniem by?oby rzecz? co najmniej ?mieszn?. Osoby o takim fototypie nie odwiedzaj? naszych salonw solaryjnych, a je?li to robi?, to sporadycznie i z ca?? pewno?ci? nie po to, aby si? w nich opali?. Je?li kiedykolwiek i gdziekolwiek odwiedzaj? solarium lub pla??, to tylko dla poprawy w?asnego samopoczucia, a wi?c ju? najmniejsza dawka UVB wystarczy, aby sprosta? ich oczekiwaniom. Warto te? wiedzie?, ?e ?adna skra - nawet nale??ca do fototypu V i VI - nie ma ca?kowitej odporno?ci na poparzenie s?oneczne, a wi?c i nie dostaje od matki natury licencji na bezterminowe bezkarne opalanie. Jako ciekawostk? mo?emy doda?, ?e w miastach akademickich zimow? por? sporadycznie dochodzi do wizyt czarnoskrych studentw w solarium. Dzieje si? to g?wnie wtedy, kiedy na dworze d?ugo panuj? niskie temperatury, a g?wnym argumentem naszych afryka?skich kolegw jest potrzeba poczucia przyjemnego ciep?a. Solarium to dla nich bardzo przyjazne miejsce w skutej lodem zimnej Europie. Wizyta w solarium kojarzy im si? prawie z wizyt? w domu, z upragnionym s?o?cem, ktrego wcze?niej wcale nie doceniali, bo mieli go w nadmiarze.
Nale?y pami?ta?, ?e przy ka?dym fototypie skry jest potrzebne stosowanie odpowiednich kosmetykw podczas sesji zarwno przed jak i po opalaniu, to zapewni Nam piekn? i d?ugotrwa?? opalenizn?, ale tak?e zdrowie Naszej skry.
Poprawiony: niedziela, 17 października 2010 20:25
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.